§ 1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady przeprowadzenia oraz udziału w programie lojalnościowym, adresowanym do klientów sklepu O! Mega Zoo. Regulamin definiuje zasady przyznawania, wydawania, odejmowania, reklamowania i unieważniania punktów naliczanych w związku z zakupem produktów.

2. Program realizowany jest od dnia 11.07.2022r. do odwołania, którego termin zostanie podany przez organizatora do wiadomości uczestników z co najmniej 3-miesięcznym wyprzedzeniem za pośrednictwem informacji umieszczonych na stronie internetowej Organizatora.

3. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www. https://omegazoo.eu/regulamin-programu-lojalnosciowego

4. Dokonanie zakupu za pomocą zebranych punktów oznacza jednocześnie zapoznanie się z niniejszym regulaminem i jego akceptację.

5. Adres do korespondencji z organizatorem w sprawach związanych z programem, zwany dalej „adresem organizatora” jest następujący: program@omegazoo.eu

§ 2. Definicje

Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

1. Uczestnik – osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, dobrowolnie korzystająca z usług Serwisu. Uczestnikiem może być również osoba o ograniczonej zdolności do czynności prawnych za uprzednia zgodą opiekuna prawnego.

2. Organizator – Ceramik-Art. M. Frant sp. j., z siedzibą przy ul. Konstruktrów 34, 20-209 Lublin, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000468223, NIP: 9462391531, adres elektroniczny: program@omegazoo.eu (dalej: „Organizator”).

3. Produkt – rzecz lub usługa będąca przedmiotem umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

4. Program Lojalnościowy – program lojalnościowy skierowany do Uczestników, organizowany przez Organizatora zgodnie z niniejszym Regulaminem.

5. Punkty – punkty przyznawane Uczestnikowi biorącemu udział w Programie Lojalnościowym i umożliwiające otrzymanie bonu na warunkach określonych w Regulaminie.

6. Sklep – sklep stacjonarny Organizatora O! Mega Zoo znajdujący się pod adresem ul. Głuska 86, 20-380 Lublin, w którym organizowany jest niniejszy Program Lojalnościowy.

§ 3. Warunki uczestnictwa w programie lojalnościowym

1. Udział w Programie Lojalnościowym jest nieodpłatny i całkowicie dobrowolny.

2. Program polega na przyznawaniu Punktów Uczestnikom, którzy dokonują zakupów w Sklepie.

3. Uczestnik może przystąpić do Programu Lojalnościowego wyrażając chęć przystąpienia do Programu Lojalnościowego poprzez założenie konta pod adresem znajdującym się na stronie www.omegazoo.eu/program-lojalnosciowy lub zeskanowanie przy pomocy telefonu kodu QR dostępnego na stronie oraz w Sklepie przy ladzie.

4. Uczestnik biorący udział w Programie Lojalnościowym obowiązany jest do podawania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Uczestnik obowiązany jest, w razie zmiany podanych danych, do ich aktualizacji.

§ 4. Warunki programu lojalnościowego, zasady przyznawania punktów

1. Punkty przyznawane są w zależności od wartości dokonanego zakupu, zgodnie z następującymi zasadami:

1) za każdy pełny 10 zł brutto wydany na zakup Uczestnik otrzymuje 1 Punkt. Przy ustalaniu wartości zakupu grosze zaokrągla się w dół do pełnych złotych.

2) do naliczania Punktów uwzględnia się wyłącznie cenę Produktów.

2. W przypadku skorzystania przez Uczestnika z uprawnienia do odstąpienia lub zwrotu zakupionych Produktów (o ile uprawnienie takie będzie mu przysługiwało), Punkty przyznane za ten zakup zostaną anulowane.

3. Każdy Uczestnik ma możliwość po zalogowaniu się do Programu Lojalnościowego sprawdzić ilość uzyskanych Punktów oraz uzyskać dostęp do katalogu nagród oraz może złożyć zamówienie na nagrodę.

4. Organizator zastrzega sobie możliwość wyłączenia przyznawania punktów za zakup niektórych Produktów, o czym poinformuje w opisie każdego takiego Produktu.

5. Poza zawieraniem umów sprzedaży Produktów w Sklepie – Uczestnik ma również możliwość uzyskania dodatkowych Punktów w Programie Lojalnościowym poprzez udział w odrębnych akcjach promocyjnych prowadzonych przez Organizatora lub jego partnerów – na warunkach wskazanych w danej akcji.

6. Punkty tracą ważność i nie mogą stanowić podstawy do żądania przez Uczestnika wydania nagrody, jeżeli w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia o zakończeniu Programu Lojalnościowego Uczestnik nie wykorzysta tych Punktów na zamówienie nagrody.


7. Karty na pieczątki z poprzedniej lokalizacji sklepu zoologicznego Moby Dick, ul. Sierpińskiego 2, 20-448 Lublin, można wykorzystać w Sklepie (O! Mega Zoo, ul. Głuska 86, 20-380 Lublin) lub przenieść z nich punkty na konto bieżącego Programu Lojalnościowego ,,O! Mega Zoo” zgodnie z nowym przelicznikiem (tj. 1 pieczątka=6 punktów) w przeciągu 30 dni od daty wprowadzenia ww Programu Lojalnościowego, tj. od dnia 18.07.2022r. do dnia 17.08.2022r. Po tym okresie karty z pieczątkami tracą ważność.


8. Późniejsza rejestracja punktów na podstawie paragonów lub innych dowodów dokonania transakcji nie jest możliwa, a Uczestnikowi nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia. 


9. Punkty nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny i nie mogą być przedmiotem obrotu lub przeniesienia na inne osoby.


10. Bon jest jednorazowy, do wykorzystania w całości. Uczestnik nie ma możliwości rozdzielenia go na mniejsze kwoty. W przypadku niewykorzystania całości bonu, jego pozostałość przepada.


11. Kupon jest ważny przez okres 30 dni od dnia zakupu przez uczestnika. Po tym czasie kupon wygenerowany w zamian za zgromadzone punkty – nie będzie możliwy do zrealizowania. Organizator nie ma możliwości przywrócenia lub przedłużenia czasu ważności kuponu.


12. Nabyty z udziałem bonu towar, wolny od wad, nie podlega wymianie ani zwrotowi.

§ 5. Nagrody

1. Przyznanie Uczestnikowi bonu bądź bonów w Programie Lojalnościowym i określenie ich rodzaju uzależnione jest od ilości uzyskanych przez Uczestnika punktów w trakcie Programu i prawidłowego wykorzystania (wymiany) tych punktów w czasie.

2. Po zebraniu odpowiedniej liczby Punktów, Uczestnik może otrzymać wybrany przez siebie bon z panelu nagród. Prawo to jest realizowane samoczynnie, jeżeli Uczestnik nie chce z niego korzystać winien wyartykułować to Organizatorowi.

3. Uprawnienie do skorzystania z prawa przyznanego na mocy niniejszego Regulaminu nie może być przeniesione na osobę trzecią.

4. Obowiązująca i aktualna lista bonów z przypisaną im wartością punktową znajduje się w module ,,Nagrody”.

5. W czasie trwania Programu Lojalnościowego wskazane w katalogu nagród, bony mogą być zastępowane przez Organizatora, wedle jego wyboru, innymi bonami o zbliżonych parametrach technicznych.

6. Stan ilości punktów uzyskanych przez Uczestnika jest umniejszany o wartość punktową zamówionych przez niego nagród.

7. Bony odbierane są przez Uczestnika w Sklepie .

8. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości bonów ani prawo do żądania ich ekwiwalentu pieniężnego.

10. Uczestnik nie ma możliwości zmiany zamówionego bonu po przyjęciu jego zamówienia do realizacji oraz nie ma prawa zwrotu bonu.

§ 6. Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.

2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu uczestnictwa w Programie Lojalnościowym.

3. Podstawą prawną przetwarzania danych jest Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 pkt. a RODO). Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w Programie Lojalnościowym.

4. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących przetwarzania przez nas danych osobowych mogą Państwo skontaktować się za pomocą adresu e-mail program@omegazoo.eu.

5. Dostęp do Państwa danych będą mieć nasi pracownicy oraz pracownicy podmiotów współpracujących z Ceramik-Art M. Frant sp.j. obsługujących systemy informatyczne.

6. Państwa dane będą przechowywane przez trzy lata od zakończenia Programu Lojalnościowego.

7. Przysługuje Państwu prawo do:

1) żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz o przeniesienia danych.

2) wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych poprzez wysłanie maila na adres program@omegazoo.eu, cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

3) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych dotyczącej przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych.

8. Państwa dane nie będą wykorzystywane do profilowania, ani podejmowania zautomatyzowanych decyzji.

§ 7. Warunki rezygnacji i wypowiedzenia programu lojalnościowego

Uczestnik może w każdej chwili i bez podania przyczyny zrezygnować z uczestnictwa w Programie Lojalnościowym poprzez przesłanie stosownego oświadczenia do Organizatora na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: program@omegazoo.eu, pisemnie na adres Organizatora (O! Mega Zoo, ul. Głuska 86, 20-380 Lublin) lub bezpośrednio w Sklepie. Rezygnacja następuje ze skutkiem natychmiastowym.

§ 8. Postępowanie reklamacyjne

1. Wszelkie reklamacje związane z Programem Lojalnościowym mogą być zgłaszane pisemnie na adres Organizatora (O! Mega Zoo, ul. Głuska 86, 20-380 Lublin) lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: program@omegazoo.eu z dopiskiem „Reklamacja – Program Lojalnościowy”.

2. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie do 14 dni od ich otrzymania.

3. O sposobie rozstrzygnięcia reklamacji Organizator powiadomi osobę składającą reklamację listownie lub pocztą elektroniczną, w zależności od sposobu złożenia reklamacji.

4. Skorzystanie z procedury reklamacyjnej jest dobrowolne i nie wyłącza ani nie ogranicza prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.

§ 9. Postanowienia końcowe

1. Przed przystąpieniem do Programu Lojalnościowego Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem.

2. Program Lojalnościowy nie jest grą losową, w szczególności: loterią fantową, loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku, zakładem wzajemnym, ani żadną inną formą do której stosuje się przepisy ustawy z 19.11.2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540, z późn. zm.).


3. Zasady Programu Lojalnościowego określa Regulamin oraz – w zakresie nieuregulowanym – powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.